Kế hoạch Đẩy mạnh truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết những tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thứ tư - 17/08/2022 03:18 1.522 0
Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ12 trên địa bàn tỉnh; Kếhoạch số 219/KH-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh về phòng, chống sốt xuất huyết 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh; sau khi thống nhất với Sở Y tế về tài liệu truyền thông, Ngày 11 tháng 8 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 61/KH-STTTT về việc Đẩy mạnh truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết những tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm làm chuyển biến nhanh, mạnh mẽ về ý thức và hành động phòng, chống sốt xuất huyết đối với cá nhân và cộng đồng ở khắp mọi nơi trên địa bàn tỉnh Bình Phước, góp phần kiềm chế, đẩy lùi, giảm thiểu bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe của người dân.
2. Yêu cầu: Các hoạt động truyền thông về phòng, chống sốt xuất huyết phải được tăng cường hơn mức bình thường bằng cách huy động nhiều kênh truyền thông, tăng số lượng tin bài và thời lượng phát sóng, tăng tính trực quan và hình ảnh thực tế, nhưng giảm dung lượng ở mỗi tin bài so với bình thường để đảm bảo nội dung truyền thông ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Đẩy mạnh truyền thông trên Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước
Xây dựng tin bài, đăng phát trên 04 loại hình báo chí và các nền tảng công nghệ số về hoạt động phòng, chống sốt huyết trên địa bàn tỉnh và nội dung Tài liệu kèm theo kế hoạch. Trong đó chú ý truyền thông đậm nét việc thúc đẩy, vận động người dân vệ sinh môi trường, dọn dẹp các vật phế thải chứa đựng nước, diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy (ấu trùng của muỗi) tại hộ gia đình.
Xây dựng các phóng sự ngắn, ghi hình các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, tổ chức phỏng vấn cán bộ y tế để cảnh báo, hướng dẫn, nhấn mạnh biện pháp phòng, chống bệnh đơn giản, hiệu quả và tăng tính thuyết phục nội dung truyền thông; biểu dương tổ chức, cá nhân làm tốt, phê bình những nơi có tâm lý chủ quan, lơ là, để xảy ra nhiều ca bệnh; phản bác những thông tin không đúng sự thật, cách phòng, chống bệnh phản khoa học (nếu có).

Thiết kế các infographic (về các giải pháp, khẩu hiệu nêu trong Tài liệu kèm theo kế hoạch) truyền thông trên các nền tảng công nghệ số của đơn vị và chia sẻ đến nhiều trang, nhóm mạng xã hội trên địa bàn tỉnh.
- Về số lượng tin bài: từ 100 - 200 tin, bài/tháng tùy theo tình hình bệnh.
2. Đẩy mạnh truyền thông trên Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố
- Xây dựng tin bài, đăng phát về hoạt động phòng, chống sốt huyết của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn; tổ chức phỏng vấn cán bộ ý tế để hướng dẫn, tăng tính thuyết phục của tin bài. Biên tập tin bài truyền thông về nội dung Tài liệu kèm theo kế hoạch này.
- Tiếp sóng phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước về phòng, chống sốt xuất huyết.
- Thiết kế infographic và chia sẻ các infographic của Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước về phòng, chống sốt xuất huyết trên các trang, nhóm mạng xã hội tại địa phương, đơn vị.
- Về số lượng tin bài: trung bình từ 50 - 100 tin, bài/tháng tùy theo tình hình bệnh (không kể số tin bài chia sẻ, truyền dẫn, phát sóng từ cơ quan báo chí tỉnh).
3. Đẩy mạnh truyền thông trên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn
- Xây dựng tin bài, phát thanh về các hoạt động phòng, chống sốt huyết của các tổ chức, người dân trên địa bàn. Biên tập tin bài phát thanh về nội dung Tài liệu kèm theo kế hoạch này.
- Truyền thanh tin bài của Đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện và tin bài phù hợp của Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
- Chia sẻ các infographic của Đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước về phòng, chống sốt xuất huyết trên các trang, nhóm mạng xã hội tại cơ sở, khu phố, thôn, ấp.
- Về số lượng tin bài: trung bình từ 40 - 60 tin, bài/tháng (không kể số tin bài chia sẻ, tiếp sóng từ cơ quan báo chí tỉnh và Đài TTTH cấp huyện).
4. Truyền thông trên hệ thống màn hình Led
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thiết kế infographic (về các giải pháp, khẩu hiệu nêu trong Tài liệu kèm theo) để đăng tải trên hệ thống màn hình Led ở Quảng trường tỉnh, đồng thời chuyển đến Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bù Đốp để đăng tải trên hệ thống màn hình Led của huyện. Tổng số giờ đăng phát trên mỗi hệ thống: 50 - 60 giờ/tháng.
5. Truyền thông trên cổng/trang thông tin điện tử
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương (các cơ quan chủ quản cổng/trang thông tin điện tử): Chỉ đạo Ban biên tập đăng tải thông tin về hoạt động phòng, chống sốt huyết của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và các nội dung Tài liệu kèm theo kế hoạch này. (Có trung bình ít nhất 10 tin bài/tháng).
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông xây dựng, đăng tải tin bài truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết trên Cổng thông tin tỉnh. (Có trung bình ít nhất 10 tin bài/tháng).
6. Đẩy mạnh truyền thông qua đội ngũ cán bộ cơ sở
Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện và UBND cấp xã triển khai đến cán bộ, đảng viên, cán bộ khu phố, thôn, ấp tuyên truyền miệng về nội dung Tài liệu kèm theo kế hoạch này đến hộ gia đình, khu dân cư; chia sẻ các infographic của Đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện và cơ quan báo chí tỉnh về phòng, chống sốt xuất huyết trên các trang, nhóm mạng xã hội.
7. Đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội
- Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương: tích cực, thường xuyên đăng tải các tin bài, hình ảnh về hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời chia sẻ các tin bài, infographic của Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước, Cổng thông tin tỉnh trên trang, nhóm mạng xã hội của cơ quan, đơn vị mình. (Có trung bình 50 tin bài/tháng).
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Sở Y tế lựa chọn tin bài tiêu biểu và thông điệp về phòng, chống sốt xuất huyết đăng tải lên OA zalo Bình Phước Today.
8. Truyền thông qua tin nhắn SMS
Tùy theo tình hình, Sở Thông tin và Truyền thông có thể triển khai giải pháp chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tỉnh nhắn tin SMS (miễn phí) đến các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách; lồng ghép với nguồn kinh phí chuyên môn của các đơn vị đã được bố trí trong dự toán giao năm 2022. Từ nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).
IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan chủ quản cổng/trang thông tin điện tử, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện (số lượng tin bài mới, số lượng tin bài chia sẻ; nội dung, hình thức, đối tượng truyền thông; những điểm mới; khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông: báo cáo hàng tháng trước ngày 25, báo cáo tổng kết trước ngày 10/12/2022.
Riêng Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tổng hợp chung báo cáo truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết của toàn huyện (gồm nội dung báo cáo của Đài TTTH cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã, cổng/trang thông tin điện tử và mạng xã hội, tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Ngoài công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền chung, quan tâm, hỗ trợ đến việc định hướng tuyên truyền nội dung  kế hoạch này trên hệ thống trang, nhóm mạng xã hội và kênh tuyên truyền miệng (đội ngũ báo cáo viên các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tập thể…).
2. Đề nghị Sở Y tế: Thường xuyên theo dõi, quan tâm, cung cấp tài liệu, thông điệp truyền thông kịp thời; sắp xếp trả lời phỏng vấn báo chí để hướng dẫn phòng, chống bệnh và tăng tính thuyết phục cho tin bài truyền thông, phản bác thông tin không đúng sự thật, cách phòng, chống bệnh phản khoa học (nếu có).
3. Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh: Triển khai thực hiện nội dung mục II.1, II.7 kế hoạch, phát huy tốt vai trò cơ quan nòng cốt, chủ lực trong công tác truyền thông nói chung, truyền thông về phòng, chống sốt xuất huyết nói riêng.
4. Đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan chủ quản cổng/trang thông tin điện tử: Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung mục II.5, II.7 kế hoạch.
5. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh - truyền hình, UBND cấp xã, cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung mục II.2, II.3, II.5, II.6, II.7 của kế hoạch.
6. Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức thực hiện các nội dung theo phân công và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện kế hoạch.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại 02713 864 279 để phối hợp giải quyết.
Có Tài liệu truyền thông kèm theo
 

Tác giả: Hoàng Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

HCM
TRA CCU VB
lcih
ecom
DANG KY DE AN
maill cv
vb

06/2024/TT-BKHĐT

Thông tư: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thời gian đăng: 06/05/2024

lượt xem: 35 | lượt tải:19

149/KH-BTC

Kế hoạch Tổ chức Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 24/04/2024

lượt xem: 46 | lượt tải:27

262/QĐ-TTg

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20250

Thời gian đăng: 23/04/2024

lượt xem: 34 | lượt tải:16

TM

Hội nghị: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2021-2023 và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Thời gian đăng: 21/12/2023

lượt xem: 233 | lượt tải:0

3116/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH: V/v Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Thời gian đăng: 18/12/2023

lượt xem: 260 | lượt tải:40
Thống kê
  • Đang truy cập99
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm94
  • Hôm nay22,741
  • Tháng hiện tại611,206
  • Tổng lượt truy cập6,885,706
Bộ CT
CCNDP
TINH BIN HPHUOC
SO CT
GỬI BAI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây