Nói đi đôi với làm và thực hiện văn hóa công sở tại Trung tâm Khuyến công

Thứ hai - 26/09/2016 23:41 2.488 0
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong các của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Nói đi đôi với làm”, Chi ủy chi bộ Trung tâm khuyến công trong thời gian qua luôn quan tâm sâu sát trong việc triển khai và lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Theo đó, trong thời gian qua sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức quán triệt, tuyên truyền vận động đến toàn thể  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ( CBCCVC, NLĐ) trong Trung tâm về việc triển khai chủ đề học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các hoạt động thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, nói đi đôi với làm, thực hiện có hiệu quả giờ giấc làm việc, thực hiện tốt văn hóa công sở. Giúp cho CBCCVC, NLĐ tự nhìn nhận lại những việc làm được và những việc cần khắc phục, phấn đấu rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả trong trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời để tạo cho CBCCVC, NLĐ trong Trung tâm thể hiện vai trò trách nhiệm trong việc xây dựng cơ quan, công đoàn vững mạnh về mọi mặt, xây dựng tác phong chuẩn mực trong thực thi công vụ, thể hện được vị trí vai trò trách nhiệm cá nhân đối với việc thực hiện văn hóa công sở, chấp hành kỷ cương kỷ luật lao động trong cơ quan Nhà nước.
Công tác triển khai, quán triệt Chỉ thị 09/2012/CT-UBND của UBND tỉnh
Sau khi có Chỉ thị 09/2012/CT-UBND ngày 13/6/2012 của UBND tỉnh Bình Phước về việc chấn chỉnh đeo thẻ công chức, viên chức và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm) đã xây dựng ban hành và tổ chức  thực hiện Kế hoạch về kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại Trung tâm. Chính quyền và các đoàn thể còn cụ thể hóa Nghị quyết của Chi bộ trong họp giao ban và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể. Các nội dung chỉ đạo thực hiện đều được thể hiện trong Nghị quyết của Chi bộ và trong lịch công tác của cơ quan. Bên cạnh đó Ban chấp hanh công đoàn và chính quyền còn chỉ đạo, đôn đốc thực hiện bằng nhiều biện pháp khác để tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của CBCCVC, NLĐ góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Trung tâm. Công đoàn đã tổ chức tuyên truyền sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao hiệu quả thực hiện giờ giấc làm việc gắn với thực hiện văn hóa công sở cho toàn thể CBCCVC, NLĐ trong Trung tâm.
Những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” và thực hiện văn hóa công sở, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng thời gian làm việc tại Trung tâm
Thực hiện văn hóa công sở, nói đi đôi với làm, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc là việc làm thiết thực, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, mỗi CBCCVC trong Trung tâm đã thực hiện tốt những nhiệm vụ: Chấp hành nghiêm quy chế làm việc, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế cơ quan. Không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; Tôn trọng, tận tình, chu đáo, đúng pháp luật, tạo mọi thuận lợi để mọi tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác. Giải quyết công việc kịp thời, chuẩn xác, đồng hành cùng doanh nghiệp tổ chức và cá nhân để phát triển kinh tế khu vực dân doanh, góp phần thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa công nghiệp nông thôn.
Tại các cuộc họp giao ban, các phòng chuyên môn báo cáo, đánh giá nhận xét việc chấp hành lỷ luật kỷ cương của phòng và của từng cán bộ, viên chức, từ đó làm cơ sở để Giám đốc chỉ đạo viêc tổ chức thực hiện.  Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Chính quyền thực hiện các nội dung; Xây dựng nội dung tổ chức tuyên truyền vận động toàn thể CBCCVC, NLĐ trong Trung tâm với chuyên đề “Thực hiện văn hóa công sở, nói đi đôi với làm nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc”. Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề của từng năm. Về trang phục Khi thực hiện nhiệm vụ cán bộ, viên chức ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đeo thẻ khi làm việc và thực hiện nhiệm vụ, đã hỗ trợ trang bị đồng phục cho CBCC,VC,NLĐ trong Trung tâm;
Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, cán bộ, viên chức có thái độ lịch sự, tôn trọng, nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc. Không có công chức, viên chức nói tục, quát nạt, thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ. Trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp, mọi người đều có thái độ trung thực, thân thiện, phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Bài học kinh nghiệm

Để có được những kết quả trên là có sự lãnh đạo của Chi bộ, sự triển khai động bộ của chính quyền đoàn thể và sự hưởng ứng cũa tập thể CBCC,VC,NLĐ trong Trung tâm đã làm tốt các nội dung: Sau khi có Chỉ thị 09 của UBND tỉnh, Chi bộ Trung tâm đã chỉ đạo chính quyền phối hợp với Công đoàn Trung tâm xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc. Tác phong làm việc, ứng xử chuẩn mực về văn hóa công sở được tự giác thực hiện, góp phần thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sự gương mẫu, nói đi đôi với làm trong quản lý và thực hiện trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo đã được thể hiện qua việc triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo kế hoạch; Qua công tác kiểm tra đã giúp cho cán bộ viên chức nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại Trung tâm. Ý thức tự giác chấp hành tổ chức kỷ luật, nội quy, quy chế và các quy định về văn hóa công sở đã được cán bộ viên chức thực hiện tốt hơn; Sự phối hợp của chính quyền và Ban chấp hành Công đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm tra triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Các Phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo lịch công tác tuần. Hàng tháng các phòng tổ chức họp phòng để nhận xét đánh giá mức độ công tác của của từng thành viên. Đây là nét mới cần phát huy, đồng thời đây cũng là cơ sở để nhận xét, đánh giá công tác thi đua khen thưởng cho cá nhân và tập thể cuối năm.

Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Thực hiện văn hóa nơi công sở là thực hiện lề lối làm việc khoa học, có trật tự kỷ cương, tuân theo những quy định chung nhưng không mất đi tính dân chủ. Do đó mỗi cán bộ, công chức viên chức phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có năng suất, hiệu quả cao; đồng thời xử lý nghiêm với những người vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm quy định của pháp luật, quy chế làm việc của cơ quan. Trong đó công tác tuyên truyền giáo dụ và sự gương mẫu nói đi đôi với làm của người đứng đầu, của cán bộ quản lý là yếu tố quan trọng, quyết định. Để triển khai được các nội dung đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ đó là:

Một là, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong đoàn viên. Từng cá nhân phải xác định nhiệm vụ của mình, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, phấn đấu khắc phục những tồn tại, sửa chữa những khuyết điểm, làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao đoàn kết, giúp đỡ và chia sẻ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ;

Hai là, Lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo các phòng phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm. Quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc và kế hoạch của từng phòng; phải thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện nghiêm các quy định của viên chức thuộc quyền quản lý;

Ba là, Tăng cường giáo dục nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng và phát huy văn hóa công sở, nhằm hình thành thói quen, ý thức chấp hành của cán bộ, viên chức. Thực hiện đoàn kết thống nhất trong Trung tâm;

Bốn là, Thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm những tồn tại, đề ra hướng khắc phục. Nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức viên chức không chỉ đơn thuần là quản lý hành chính về mặt thời gian mà cần gắn công tác này với nâng cao chất lượng công việc, rèn luyện ý thức tự giác chấp hành kỷ cương kỷ luật lao động;

Năm là, Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra đôn đốc về hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức viên chức. Tổ chức đánh giá trên tinh thần khách quan, sát đúng nhằm động viên, khuyến khích, đề nghị khen thưởng kịp thời những cán bộ viên chức làm việc có năng suất, hiệu quả cao.
Nói đi đôi với làm, nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc, làm tốt nội dung này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân, góp phần vào công cuộc đổi mới. Do đó từng cán bộ công chức, viên chức Trung tâm cần nhận thức rõ trách nhiệm của việc thực hiện văn hóa công sở, thực hiện tiết kiệm, nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc, thực hiện nêu gương nói đi đôi với làm là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Để hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự, hết lòng hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân trong thời kỳ hội nhập.

Tác giả: Nguyễn Thanh Tường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

HCM
TRA CCU VB
lcih
ecom
DANG KY DE AN
maill cv
vb

06/2024/TT-BKHĐT

Thông tư: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thời gian đăng: 06/05/2024

lượt xem: 93 | lượt tải:37

149/KH-BTC

Kế hoạch Tổ chức Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 24/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:39

262/QĐ-TTg

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20250

Thời gian đăng: 23/04/2024

lượt xem: 106 | lượt tải:35

215/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tấm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 30/05/2024

lượt xem: 69 | lượt tải:31

TM

Hội nghị: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2021-2023 và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Thời gian đăng: 21/12/2023

lượt xem: 321 | lượt tải:0
Thống kê
  • Đang truy cập87
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm83
  • Hôm nay14,156
  • Tháng hiện tại353,359
  • Tổng lượt truy cập7,539,609
Bộ CT
CCNDP
TINH BIN HPHUOC
SO CT
GỬI BAI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây