.

Kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Thứ năm - 05/03/2020 09:47
Căn cứQuyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2020của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2020.Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2020như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho thanh niên: Đảm bảo hàng nămcó 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là công chức, viên chức, thanh niên học sinh, sinh viên và 70% thanh niên nông thôn, đô thị, công nhân được học Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập, việc làm của thanh niên.Nâng cao nhận thức để đoàn viên thanh niên ý thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình nhằm thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân của thanh niên; Định hướng cho Đoàn thanh niên vềvai trò, trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh.Tổ chức có hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chiến lược thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020.Công  tác phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên phải có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp với việc thực hiện các chương trình, đề án đang được thực hiện có liên quan.

II.NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

-Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự nghiệp phát triển thanh niên của cả nước nói chung, của tỉnh Bình Phước nói riêng.-Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên đối với việc thực hiện những chủ trương, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước.Thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Trung ương và của tỉnh đối với công tác thanh niên.-Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức pháp luật và các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến đoàn viên, thanh thiếu niên trong toàn tỉnh

 
2nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên.-Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin trên Internet về phát triển thanh niên và những vấn đề liên quan đến thanh niên.-Các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên thực hiện và đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và mọi người dân về nội dung, hoạt động của Đề án trên địa bàn tỉnh. Phốihợp với cơ quan chức năng thực hiện các phóng sự tuyên truyền về công tác xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Click vào xem và tải Kế hoạch số 10/KH-STTTT 
Hoàng Anh
- .

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 3048
  • Tổng lượt truy cập: 4165992