.

Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Thứ tư - 29/07/2015 10:17
Ngày 09/6/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung của Nghị định quy định rõ nguyên tắc, căn cứ, thời điểm, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được phân theo 04 mức:

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đối với Cán bộ được phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Ngoài đáp ứng các tiêu chí tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất, có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Đối với Công chức được phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Khi hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả; Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Đối với Viên chức được phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Khi có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất; Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đối với Cán bộ được phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: Cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất.

- Đối với Công chức  được phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất.

- Đối với Viên chức được phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: Hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

3. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

- Đối với Cán bộ được phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực: Cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành các nhiệm vụ được giao; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, hoàn thành nhiệm vụ đột xuất.

- Đối với Công chức được phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực: Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; Thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm về tiến độ; Tham mưu đề xuất giải quyết công việc chưa bảo đảm chất lượng, chưa đúng với quy định của pháp luật hoặc đến mức phải để cấp trên xử lý lại.

- Đối với Viên chức được phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ: Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Không hoàn thành nhiệm vụ.

- Đối với Cán bộ  được phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của nhà nước; Để xảy ra mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách, quản lý và bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất; Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; Có liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lăng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.

- Đối với Công chức  được phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ, công vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục; Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lư kỷ luật.

- Đối với Viên chức  được phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đă ký kết; Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu; Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ; Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật.

            Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2015.
Phòng HC-TH
- .

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 1992
  • Tổng lượt truy cập: 4188366